Kontakta oss
Kundservice
Hitta din säljare

Logga in för att se din säljare.

Är du inte redan kund hos oss, tryck här för att ansöka om ett kundkonto.

Bli kund hos oss

Eller så ansöker du om att bli kund hos oss genom att trycka här

Allmänna försäljningsvillkor

Tillämplighet och Definitioner 
1. Dessa allmänna försäljningsvillkor ska tillämpas vid försäljning av produkter (”Produkter”) från GPBM Nordic AB (”Säljaren”) till grossister och andra företag (”Köparen”), om ej annat skriftligen har avtalats mellan Säljaren och Köparen.

Ändringar och tillägg
2. Dessa allmänna försäljningsvillkor kan komma att ändras av Säljaren från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Säljarens webshop, login via www.gpbmnordic.se. Ändringar i villkoren gäller endast för order som lämnats av Köparen efter det att den ändrade
versionen lagts ut på Säljarens webbplats. På Köparens begäran skickar Säljaren över en kopia av senaste versionen av dessa allmänna försäljningsvillkor.

Beställning
3. Beställning av Produkter ska ske i en särskilt upprättad beställningshandling. Efter att Säljaren mottagit beställningshandlingen ska Säljaren bekräfta beställningen genom en orderbekräftelse. 
4. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd först i samband med att Säljaren har skickat orderbekräftelse till Köparen.

Pris och betalning
5. Priser anges exkl. moms och eventuella tilläggsavgifter, såsom återvinningsavgift och dylikt. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra pris-, leverans- och försäljningsvillkor utan föregående avisering.
6. Säljaren ska fakturera avtalat pris i samband med att leverans av Produkter från säljarens lager har skett. Vid beställning med totalt ordervärde understigande 1500 SEK exkl. moms och eventuella avgifter tillkommer administrationsavgift om 150 SEK exkl. moms. Betalning
ska ske mot faktura med 20 dagars betalningsfrist från fakturadatum.
7. Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta i enlighet med Räntelagen (SFS 1975:635).

Teknisk information
8. All teknisk information rörande Produkter eller dess tillverkning, som före eller efter beställningen överlämnas av Säljaren till Köparen, förblir Säljarens egendom. Mottagen teknisk information får inte utan Säljarens medgivande användas för annat ändamål än för vilket den överlämnats. Den får inte utan medgivande från Säljaren kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Leveransvillkor och leveranstid
9. Leverans sker fritt fabrik/fritt Säljarens lager i enlighet med Incoterms 2010 FCA 002. Debitering av eventuellt pallmaterial sker i samband med fakturering.
10. Produkter ska levereras i enlighet med angiven leveranstid eller på annan tid som skriftligen överenskommits mellan parterna. Med leveranstid avses den dag då gods, enligt underrättelse från Säljaren, är tillgängligt för Köparen.

Leveransförsening
11. Säljaren skall utan dröjsmål meddela Köparen om det finns anledning att anta att leveransen kan komma att bli försenad. För det fall leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller på grund av handling eller underlåtenhet hänförlig till Säljarens leverantör eller till
Köparen, skall leveranstiden förlängas med skälig tid. Köparen har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen medför avsevärd olägenhet för Köparen och förseningen inte är en följd av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Köparen. Vid
leveransförsening har Köparen endast rätt till skadestånd om särskild skriftlig överenskommelse har träffats härom. Säljaren har rätt att underlåta att leverera Produkten för det fall Säljaren har befogad anledning att ifrågasätta Köparens betalningsförmåga. Säljaren är emellertid skyldigt att leverera Produkten för det fall Köparen vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Säljaren. Säljaren har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angetts i denna punkt 11.
12. Köparen förlorar sin rätt till skadestånd om han inte framställer skriftligt krav till Säljaren inom sex veckor efter den dag leverans skulle ha skett.
13. Säljaren har inte något ansvar för försening utöver vad som föreskrivs i punkterna 11 och 12. Detta gäller också varje ekonomisk följdförlust som felet kan orsaka såsom till exempel produktionsbortfall eller utebliven vinst.

Ansvar för fel
14. Säljaren är skyldig att, efter eget val, genom utbyte eller reparation, avhjälpa fel i Produkter som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av (i) oriktig användning av produkten, (ii) material som har tillhandahållits
av Köparen eller (iii) Köparens konstruktion.
15. Säljarens ansvar omfattar endast fel som visar sig inom ett år från den dag Produkten levererades till Köparen.
16. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 14 och 15. Detta gäller också varje ekonomisk följdförlust som felet kan orsaka såsom till exempel produktionsbortfall eller utebliven vinst.

Reklamation
17. Köparen ska skriftligen reklamera fel till Säljaren utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig, och senast inom tre månader efter den dag Produkten levererades till Köparen. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet.
18. Fel som är synligt vid Köparens mottagande av Produkten, såsom skada, saknat gods och dylikt, ska anmälas redan vid mottagandet samt antecknas i kvitterande exemplar av transportdokument eller annan handling. Eventuellt dolt fel ska anmälas till transportör/Säljaren snarast, dock senast 5 dagar efter mottagandet av Produkten.
19. Reklamerar Köparen inte, inom angiven tid i enlighet punkterna 17 och 18, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

Returer
20. Endast sådana returer, för vilka Säljaren kan ställas till ansvar, t ex felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan extra kostnad för Köparen. Innan sådan retur kan ske ska Köparen kontakta Säljaren för instruktion om hur retur ska genomföras.
21. Övriga returer, än de omnämnda i punkt 20, ska på förhand godkännas av Säljaren. Vid förfrågan om returgodkännande ska Säljarens order- och/eller fakturanummer åberopas. Vid godkänd retur erhåller Köparen skriftligt returgodkännande från Säljaren, vilket ska
bifogas returförsändelsen. Kostnad för returfrakt sker på Köparens bekostnad. Godkänd retur ska alltid återsändas i obruten, omärkt originalförpackning i säljgott skick. Med hänsyn taget till Säljarens omkostnader för hantering av retur såsom uppackningskostnader, kontroll mm, sker alltid ett returavdrag i samband med reglering, motsvarande minimum 20 % av varans inköpspris, dock lägst 250 SEK exkl. moms.
22. Vid mottagande av retur kontrollerar Säljaren att returkrav är uppfyllda. Returen regleras därefter genom kreditfaktura.

Produktansvar
23. Säljaren ansvarar inte för skada på person eller egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar efter att Produkten har  levererats till Köparen.
24. Köparen ska hålla Säljaren skadelös om Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt punkt 22 inte ansvarar för.
25. Parterna ska ömsesidigt informera den andra parten om alla skador som orsakats av Produkterna.

Tvister och tillämplig lag
26. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med avtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
27. Svensk lag ska tillämpas på avtalet.